Returns & Refunds

Not satisfied with your order? No worries!

We always offer a 14-day right-of-return. Find information regarding returns and refunds in the list below.

 

DU HAR 14 DAGERS UBETINGET ANGRERETT PÅ DINE NETTKJØP.

Etter angrerettloven kan forbrukeren gå fra avtalen uten å oppgi grunn innen 14 dager etter at hele varen og de opplysninger som kreves med hjemmel i angrerettloven er mottatt på foreskreven måte. Forbruker betaler selv returporto.

Returinformasjon

Once Untold (Independent Fashion Group AS)
Returadresse: Postboks 393, 0213 OSLO
Telefon: +47 92067054
E-mail: hello@onceuntold.com

Informasjon om kjøper

Navn:
Addresse:
Telefonnummer:
E-mail:
Motattdato:
Returdato:
Ordrenummer:


Jeg ønsker herved å gå fra min avtale om kjøp av følgende vare(r):

Dato:
Signatur:

INFORMASJON OM ANGRERETT

Du har alltid angrerett i 14 dager i henhold til angrerettloven. Dette betyr at du som kunde har rett til å angre ditt kjøp ved å gi oss beskjed om dette innen 14 dager fra du, eller noen på dine vegne mottok varen. Du kan velge selv hvordan du gir oss beskjed om dette, men for å dokumentere dette anbefaler vi at du gjør dette skriftlig.

Varen må returneres til oss innen 14 dager fra du informerer oss om at du ønsker å angre kjøpet. Kjøpet kan ikke angres dersom du har brutt forseglingen på produkter til personlige pleier, undertøy og liknende.

Du som kunde er selv ansvarlig for å betale fraktkostnader på en vare som du vil angre kjøpet på, jf. angrerettloven §25. Du er også ansvarlig for trygg retur av vare(r) så vi anbefaler deg å pakke varen godt og ta vare på kvittering for frakt.
Du kan bli belastet dersom produktet er påført en verdireduksjon som følge av bruk utover det som er nødvending for å fastslå varens art, egenskap og/ eller funksjon. (jf. angrerettloven §25).

Beløpet vil bli godskrevet din konto når vi mottar varene. Har du valgt å betale med faktura, vil du bli kontaktet av vår samarbeidspartner Klarna for tilbakebetaling hvis du allerede har betalt. Har du returnert deler av en ordre, trekker du dette beløpet fra opprinnelig faktura når du betaler.

Mer informasjon angående angrerett ved kjøp finner du på Forbrukerrådets nettsider: LINK

YOU HAVE A 14-DAY UNCONDITIONAL RIGHT OF WITHDRAWAL ON ONLINE PURCHASES.

By the Norwegian Law of Right of Withdrawal, the consumer may leave the purchase agreement without reason within 14 days after the entirety of the goods and the information necessary on the basis of the Law of Right of Withdrawal is received in a prescribed manner. The consumer will themselves pay for the return postage.

Where to return

Return to: Kerry Logistics AB
Attention: Once Untold
Return adress: Segloravägen 26, 504 64 Borås, Sweden
Phone: +47 92067054
E-mail: hello@onceuntold.com

Consumer Information

Name:
Address:
Phone:
E-mail:
Date of recieval:
Date of return:
Order number:


I hereby wish to leave my purchase agreement of the following good(s):

Date:
Signature:

INFORMATION REGARDING RIGHT OF WITHDRAWAL

You will always have a 14-day right of withdrawal according to the Norwegian law of Right of withdrawal. This means that you as a customer have the right to withdraw your purchase by notifying us within 14 days after you, or someone on your behalf received your goods. You choose how you give notification, but we recommend doing so in writing for documentation purposes.

The goods must be returned to us within 14 days after you declared your right of withdrawal. The purchase cannot be withdrawn if you have broken the sealing of products for personal care, underwear or similar.

As a customer, you are responsible for paying the return cost on the goods you wish to withdraw, cf. The law of Right of withdrawal §25. You are also responsible for a safe return of good(s), and we recommend wrapping the goods well and keeping your shipping receipt. You will be charged if the product has experienced a value reduction as a result of usage beyond necessary to determine the feature, traits and/or functionality of the good (cf. The law of Right of Withdrawal §25).

The amount will be credited to your account upon receival of the goods. If you have chosen to pay by invoice, you will be contacted by our partner Klarna for a refund, given that you have already paid. If you have returned parts of your order, subtract this amount from the original invoice when paying.
More information regarding right of withdrawal can be found on the website of Forbrukerrådet: LINK